Privacy Policy

 1. ALGEMEEN

Het huidige Privacy-beleid is van toepassing op de persoonsgegevens (hierna de “Gegevens”) die wij over u verzamelen om u onze diensten te kunnen aanbieden.

Door gebruik te maken van onze site of door uw gegevens aan ons te communiceren bij het aanvragen van informatie of commerciële aanbiedingen, rechtstreeks of via onze partners, aanvaard u de praktijken die in dit Privacybeleid worden beschreven. Als u de bepalingen van dit beleid niet aanvaardt, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze site en uw gegevens niet aan ons te communiceren. In dit geval gaat u er echter mee akkoord om niet te genieten van alle diensten en andere voordelen die VIRTUOLOGY biedt.

 1. CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

VIRTUOLOGY INTERNATIONAL S.A. (hierna: “VIRTUOLOGY”) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Louiselaan 523/5 te 1050 ELSENE (België) en geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer (BE) 0466.644.333, is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens (hierna: “Gegevens”) die u ons rechtstreeks verstrekt of via onze website VIRTUOLOGY.COM, maar ook via de platformen en andere IT-instrumenten die VIRTUOLOGY ter uwer beschikking stelt, rechtstreeks bij het contact met VIRTUOLOGY of onrechtstreeks via een offerteaanvraag van een partner.

 1. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE, MET WELK DOEL EN OP WELKE WETTELIJKE BASIS?

Dit zijn de gegevens die u ons meedeelt enerzijds via de formulieren die op de website VIRTUOLOGY.COM worden aangeboden en anderzijds via de cookies die door ons of meer in het algemeen door diensten van derden worden geplaatst.

3.1. Contactformuliers

Het doel van dit formulier, dat beschikbaar is via de link https://www.virtuology.com/nl/get-in-touch of via de homepage, is om u in staat te stellen vragen te stellen over onze diensten en producten. Wij zullen de gegevens uit dit formulier enkel gebruiken in het kader van uw verzoek en voor de tijd die nodig is om het adequate antwoord te geven.

De rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van een precontractuele maatregel.

3.2 Cookiebeheer

Deze website maakt gebruik van cookies.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. De informatie die het bevat kan worden teruggestuurd naar de servers van de site tijdens een volgend bezoek en zo de auteur van deze site in staat stellen om een spoor van de activiteit van de internetgebruiker op te sporen.
Er dient te worden opgemerkt dat achter de term “cookies” ook elk ander technisch traceringsproces zoals “scripts” in het algemeen schuilgaat. Een script is een stukje programmeercode dat wordt gebruikt om een website interactief te laten werken. Tot slot zijn “webbakens” of “pixeltags” of “social media cookies” ook cookies.
Cookies maken het mogelijk om de inhoud te personaliseren en om functionaliteiten aan te bieden die nodig zijn voor de goede werking van een website, zoals de controle van een winkelwagen of het onthouden van een taalkeuze bijvoorbeeld. Sommige cookies kunnen door derden (partners of onderaannemers) worden geplaatst of beheerd voor marketingdoeleinden.

3.2.1. Technische cookies (“Noodzakelijk” of “Voorkeuren”)

We gebruiken bepaalde cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, zoals taalvoorkeuren. Deze cookies zijn essentieel voor de goede werking van de site en kunnen niet worden gedeactiveerd zonder de goede werking van de site te beïnvloeden. Dit soort cookies en of soortgelijke technologieën stellen ons niet in staat om Gegevens te verzamelen die u zouden kunnen identificeren.

3.2.2. Cookies voor het meten van de audiëntie

We gebruiken het om de audiëntie van de site te analyseren en te optimaliseren met Google Analytics. Deze tool verzamelt bijvoorbeeld uw IP-adres wanneer u een verbinding maakt, de datum en tijd waarop u de Site bezoekt, de pagina’s die u bezoekt, het type browser dat u gebruikt, het platform en/of het besturingssysteem dat u gebruikt.
De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming.

3.2.3. Marketing Cookies

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers via de Site te volgen. Het doel is advertenties weer te geven die relevant en interessant zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller zijn voor derde uitgevers en adverteerders.
De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming.

3.2.4. Toestemming

Uw toestemming kan ter aller tijde worden gewijzigd of worden ingetrokken door uw voorkeuren HIER uit te oefenen.

3.2.5. Liste des cookies utilisés sur ce site :

Lijst van cookies die op deze site worden gebruikt:
Wanneer u toestemming geeft voor alle cookies, kunnen maximaal de volgende cookies worden geplaatst:

–>

 1. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

Wij bewaren uw gegevens gedurende de periode die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 1. AAN WIE KUNNEN UW GEGEVENS WORDEN DOORGEGEVEN?

Uw gegevens kunnen worden meegedeeld aan andere bedrijven die deel uitmaken van VIRTUOLOGY voor de bovengenoemde doeleinden.

In het kader van de uitvoering van onze diensten, met name voor marketingdoeleinden, kunnen wij sommige van onze taken geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan technische onderaannemers die contractueel aan ons gebonden zijn.

VIRTUOLOGY eist van haar onderaannemers dat zij zich houden aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat zij voldoende garanties bieden dat passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de verwerking voldoet aan de eisen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de bescherming van uw rechten wordt gewaarborgd.
Wij verkopen de Gegevens die wij over u verzamelen niet aan derden en maken deze ook niet op andere wijze bekend.

In bepaalde omstandigheden zal onze website en applicaties u voorzien van plug-ins van verschillende sociale netwerken. Als u kiest voor interactie met een sociale netwerksite zoals Facebook, LinkedIn of Twitter, zal uw activiteit op onze site of via onze applicaties ook toegankelijk zijn op dat sociale netwerk. Lees het privacy beleid van die sociale netwerken voor gedetailleerde informatie over het verzamelen en overdragen van persoonlijke informatie, uw rechten en hoe u bevredigende privacy-instellingen kunt verkrijgen.

 1. WAT ZIJN UW RECHTEN?
 • Recht van inzage: u hebt het recht om uw gegevens ter aller tijde en gratis te raadplegen,
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om te eisen dat onjuiste gegevens worden gecorrigeerd en dat ongepaste of niet langer noodzakelijke gegevens worden verwijderd. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u ter aller tijde verplicht bent de juistheid van de door u verstrekte gegevens te controleren.
 • Recht op gegevens verwijdering: wanneer u niet langer wenst dat uw gegevens worden verwerkt en u in de gelegenheid bent om het recht op gegevens verwijderen aan te vragen, zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid: in voorkomend geval heeft u ook recht op overdraagbaarheid van uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Recht van bezwaar: u hebt een recht van bezwaar tegen elk gebruik van uw gegevens voor prospectiedoeleinden.
 • Recht op beperking van de verwerking: ten slotte hebt u het recht om van VIRTUOLOGY de beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

 1. HOE KUNT U UW RECHTEN DOEN GELDEN?

7. HOE KUNT U UW RECHTEN DOEN GELDEN?
Door een e-mail te sturen naar info@virtology.com of een brief te sturen naar het hoofdkantoor op
VIRTUOLOGY
Louiselaan 523/5
1050 ELSENE
België

U kunt ook contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) per e-mail op dpo@virtuology.com of per post op
GDPR Agency
Chemin du Cyclotron, 6
1348 Louvain-la-Neuve
Belgïe

 

 1. WAT GEBEURT ER IN HET GEVAL VAN EEN GESCHIL?

Als u van mening bent dat wij onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen niet nakomen, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen via e-mail op PRIVACY@VIRTUOLOGY.COM. We zullen ons uiterste best doen om uw aanvraag zo snel mogelijk op te volgen.

Elke claim, klacht of grief is gericht aan het adres van het hoofdkantoor van de VIRTUOLOGY.

Als u niet tevreden bent met ons antwoord, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in uw land, waarvan u hier een lijst kunt vinden:
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_nl

U kunt ook contact opnemen met de Belgische toezichthoudende autoriteit waarvan VIRTUOLOGY afhankelijk is (leidende toezichthoudende autoriteit):

De Belgische toezichthoudende autoriteit is
GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT
Rue de la Presse 35
1000 Brussel
Mail: CONTACT@APD-GBA.BE

 

 1. INFORMATIE AANGAANDE KINDEREN

Over het algemeen verzamelen we niet opzettelijk persoonlijke informatie over kinderen jonger dan 13 jaar. Als we ontdekken dat we per abuis informatie verzamelden over kinderen jonger dan 13 jaar, zullen we stappen ondernemen om de informatie zo snel mogelijk te verwijderen, tenzij de wet ons verplicht deze te bewaren. Als we weten dat een kind ouder is dan 13 jaar, maar volgens de wet als een minderjarige wordt beschouwd, zullen we toestemming van de ouder / voogd verkrijgen voordat de persoonlijke informatie van dit kind wordt gebruikt.

 1. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN DIENSTEN.

Onze sites kunnen links naar sites van derden bevatten en sommige van onze services bieden u toegang tot services van derden (zoals sociale netwerken).

We hebben geen controle over hoe externe sites en services uw persoonlijke gegevens verwerken. We controleren geen sites en services van derden en we zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke sites en services van derden of hun privacy-praktijken. Lees de privacy verklaringen van sites of services van derden die u via onze sites of services bezoekt.

 1. VEILIGHEID

We ontwikkelden technisch en organisatorisch geschikte beveiligingsregels om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang, onopzettelijke openbaarmaking aan derden en andere ongeoorloofde verwerking van Gegevens te voorkomen.

 1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEIDSCLAUSULE

De aansprakelijkheid van VIRTUOLOGY is beperkt tot directe schade, met uitsluiting van enige indirecte schade. VIRTUOLOGY kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals, zonder dat deze lijst volledig is, verlies van Gegevens, financieel of commercieel verlies, winstderving, stijging van algemene onkosten, verstoring van de planning. Bovendien kan VIRTUOLOGY niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van een onjuiste manipulatie door derden van de Gegevens (Gegevensdiefstal, virussen, phishing of andere computerovertredingen). We willen u ook informeren dat links naar de Website ook hyperlinks en andere verwijzingen kunnen bevatten naar andere sites die we niet controleren of beheren en waarop huidige bepalingen niet van toepassing zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites of de aanbiedingen, producten en diensten die door hen worden aangeboden. We raden u daarom aan om zorgvuldig het privacy-beleid te lezen van elke site die u bezoekt, aangezien de regels kunnen afwijken van de regels in huidig document.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze bepalingen worden beheerst, geïnterpreteerd, uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, die in geval van geschil het enige van toepassing zijnde recht is. Elk geschil dat niet in der minne kan worden geregeld binnen een periode van maximaal één maand na het voorkomen ervan – periode die met wederzijdse instemming kan worden verlengd -, kan op verzoek van de meest gerede partij voor de Franstalige Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel worden gebracht, die als enige bevoegd zullen zijn.

 1. INGANGSDATUM

Huidig beleid werd opgesteld en is van kracht geworden op 01.08.2021. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van dit beleid te allen tijde te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.

 1. INGANGSDATUM

De partijen erkennen dat de vertaling van de bovenstaande bepalingen in het Nederlands ter verduidelijking is voorzien en dat, ondanks de nauwkeurigheid van de vertaling, de basistekst in het Frans is geschreven en deze taal prevaleert voor de interpretatie of de strekking van de woorden; termen en/of uitdrukkingen en van de hele tekst.